142 views
สอบครู

สพป.ปัตตานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 11 อัตรา (สมัคร7-13มี.ค.61)

งานราชการ

สพป.ปัตตานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 11 อัตรา (สมัคร7-13มี.ค.61)  ขอบคุณข้อมูลจาก สพป.ปัตตานี เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง

พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
อัตราว่าง จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย
1. วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา (โรงเรียนบ้านคลองหิน อำเภอโคกโพธิ์)
2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา (โรงเรียนบ้านคูระ อำเภอแม่ลาน,โรงเรียนบ้านตรัง อำเภอมายอ)
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)

พนักงานราชการทั่วไป ครูสอนศาสนาอิสลาม
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริการ
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ อำเภอยะรัง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2) มีวุฒิทางศาสนาอิสลามไม่เกินอิสลามศึกษาตอนปลายหรือซานาวียะห์ (ระดับ 10) แต่ไม่ต่ำกว่าอิสลามศึกษาตอนกลาง หรือมูตาวัซซีเตาะห์ (ระดับ 7)
ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม
อัตราว่าง จำนวน 4 อัตรา ประกอบด้วย
1) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จำนวน 1 อัตรา
2) โรงเรียนบ้านกูวิง อำเภอมายอ จำนวน 1 อัตรา
3) โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ อำเภอยะรัง จำนวน 1 อัตรา
4) โรงเรียนบ้านอาโห อำเภอยะรัง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) ที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
2) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.รับรอง หรือตามที่ ก.พ.รับรอง
3) มีวุฒิทางศาสนาอิสลามไม่เกินอิสลามศึกษาตอนปลายหรือซานาวียะห์ (ระดับ 10)แต่ไม่ต่ำกว่าอิสลามศึกษาตอนกลาง หรือมูตาวัซซีเตาะห์ (ระดับ 7)
4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย

 

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา

โดยปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม อำเภอยะรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2) มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอมายอ และอำเภอแม่ลาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน)
3) เป็นผู้มีจิตใจดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ อดทน รักงานบริการ สามารถช่วยเหลือเด็กพิการได้

 

 

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

โดยปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวัดบุพนิมิต อำเภอแม่ลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิตหรือครุศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
3) มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอมายอ และอำเภอแม่ลาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน)

 

 

ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จำนวน 1 อัตรา

โดยปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๔ อำเภอมายอ ซึ่งเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) อำเภอมายอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือครุศาสตรบัณฑิตหรือปริญญาตรีอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง สาขาวิชาเอกปฐมวัย
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
3) มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอยะรัง อำเภอมายอ และอำเภอแม่ลาน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน)

 

การรับสมัคร  ผู้ประสงค์สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://pattani2.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร : ไฟล์แนบด้านล่าง
ไฟล์แนบ[พนักงานราชการครู]
ไฟล์แนบ[พนักงานราชการครูสอนศาสนาอิสลาม กลุ่มงานบริการ ]
ไฟล์แนบ[พนักงานราชการครูสอนศาสนาอิสลาม กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
ไฟล์แนบ[พี่เลี้ยงเด็กพิการ]
ไฟล์แนบ[บุคลากรทางคณิตศาสตร์]
ไฟล์แนบ[ครูขั้นวิกฤต]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *