62 views
โรงเรียนบ้านเขว้า เปิดสอบครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัคร6-14มิ.ย.61 ,สอบครู

โรงเรียนบ้านเขว้า เปิดสอบครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัคร6-14มิ.ย.61

ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านเขว้า เปิดสอบครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัคร6-14มิ.ย.61 ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนบ้านเขว้า

ประกาศโรงเรียนบ้านเขว้า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง)

1. ชื่อตําแหน่งงาน กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตําแหน่ง ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง)
1.2 ขอบขายงานที่ให้ปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(2) เป็นผู้ช่วยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(4) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 อัตราว่างจํานวน 1 อัตรา ในสาขาหรือวิชาเอกทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
1.4 ค่าตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท
1.5 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่  5 มิถุนายน 2561 – 30 กันยายน 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3. การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านเขว้า อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

4. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน 2 รูป
(2) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสําเนาภาพถ่าย จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสําเนาภาพถ่าย จํานวน 1 ฉบับ
(4) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสําเนาภาพถ่าย จํานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช็น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้อม สําเนาภาพถ่าย จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร : ไฟล์แนบ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *