เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เปิดสอบครูอัตราจ้าง

3 เดือน ago thepupe169 0

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งตําแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ จํานวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เงินสมทบประกันสังคมร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง สําหรับปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ ทําสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  

1. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

2.เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้เพื่อใช้ในการสมัครสอบได้ทั้ง 3 ประเภท คือ

2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.2 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

2.3 หนังสือรับรองสิทธิ

 

การรับสมัครคัดเลือก ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ระหว่างวันที่ 20– 26 พฤศจิกายน2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบการสมัครสอบ-ไฟล์แนบ