88 views
สอบครู,โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ สมัคร27เม.ย.-3พ.ค.2561

โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ สมัคร27เม.ย.-3พ.ค.2561

ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาวิทยาศาสตร์ สมัคร27เม.ย.-3พ.ค.2561  ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง

ประกาศโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์

ด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน  1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท/เดือน (มีประกันสังคม)

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1  มีสัญชาติไทย
2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.6  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
2.7  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.8  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ

3.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1  ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
3.2  มีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย

4.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
4.1  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์
4.2  งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.  การรับสมัคร
5.1  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ณ อาคารสำนักงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง  เวลา 08.30 – 16.30 น.
5.2  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
228 ม.1 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
โทร.053-595076.

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร – ไฟล์แนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *