82 views
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รับสมัครครูหอพัก 5 อัตรา สมัคร16 22 เมษายน 2561

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รับสมัครครูหอพัก 5 อัตรา (สมัคร16-22 เมษายน 2561)

ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รับสมัครครูหอพัก 5 อัตรา (สมัคร16-22 เมษายน 2561)
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน

ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน เพศชายจำนวน 2 อัตรา และเพศหญิงจำนวน 3 อัตรา
– ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
4. ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2549 ว่าด้วยโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
11. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. สถานภาพโสด และสามารถพักนอนกับนักเรียนหอพักได้
3. อายุไม่เกิน 50 ปีนับจนถึงวันรับสมัคร
4. สามารถทำงานได้เต็มเวลา
5. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมพร้อมที่จะทำงานได้

การรับสมัคร
วันที่ 16 – 22 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
ที่อยู่: ตำบล นาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์: 044 124 103

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร –ไฟล์แนบ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *