143 views
สอบครู,โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย,ครู

โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย (สมัคร14-20มี.ค.61)

ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย (สมัคร14-20มี.ค.61)

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัยจำนวน1 อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.
7. ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัย
2.2.2 มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย หรือดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย ตำบลโคกมนอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 14-20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *