โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์
( ประจำห้องเรียนพิเศษ MEP )

จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจาห้องวิทยาศาสตร์( ประจำห้องเรียนพิเศษ MEP ) จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

1. รายละเอียดการจ้าง
1.1 ขอบข่ายที่ให้ปฏิบัติ
– เจ้าหน้าที่ประจาห้องวิทยาศาสตร์(ประจำห้องเรียนพิเศษ MEP)เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สารเคมีสาหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้
– จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และจัดบรรยากาศในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนดูแลและรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์
– สามารถจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้ มีความเสียสละ และทุ่มเทให้กับงานราชการ มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทำเอกสารระบบราชการ และเอกสารอื่นๆ
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1.2 ค่าตอบแทน เดือนละ ๘,๙๔๐ บาท
1.3 การทานิติกรรมถือเป็นเอกสิทธิ์ของโรงเรียนเป็นที่สิ้นสุด

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์( ประจำห้องเรียนพิเศษ MEP )
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุ ๒๒ ปีขึ้นไป นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
2.3 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ ก.พ. กค. หรือ กท. รับรอง เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป การสอนวิทยาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์-เคมี วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ชีวฟิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ชีววิทยา ฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่งหรือวิชาทั้งคู่ตรงชื่อสาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์
2.4 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.6 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา

3. การรับสมัคร
3.1 ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารบุณฑริกา ชั้น ๒ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

รายละเอียดประกาศรับสมัคร :ไฟล์แนบ

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of