โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครครูพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP วุฒิป.ตรี 15,000.- บาท

ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP

ด้วย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
– ครูพี่เลี้ยงโครงการห้องเรียนพิเศษ GEP จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2.คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 เพศชาย อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.2 มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
2.3 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.4 สามารถไปค่ายต่างจังหวัดค้างคืน 2 – 3 วันได้
2.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.6 มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
2.7 มีความซื่อสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม รักงานบริการ ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-277-0663 , 02-277-3690 ต่อ 134
3.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร –ไฟล์แนบ

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of