โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เปิดสอบครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย

สอบครู

ประกาศโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนงบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ชื่อตำแหน่ง   และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
จำนวน 1  อัตรา
ค่าตอบแทน เงินเดือน 8,340 บาท และค่าครองชีพ 6,660 บาท รวม 15,000 บาท
ระยะเวลาจ้าง เป็นไปตามสัญญาจ้าง  แบบปีต่อปี

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้
2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอื่น  ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โทร. 081-0659118/084-7521963  ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 31 สิงหาคม  2561 เวลา  09.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of