โรงเรียนวัดวังคัน รับสมัครธุรการโรงเรียน สมัคร 8-14พ.ย.61

สอบครูธุรการ

ประกาศโรงเรียนวัดวังคัน เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการประจำโรงเรียนวัดวังคัน

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน  1  อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท

2.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวัดวังคัน ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3.เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และฉบับสาเนา อย่างละ 1 ชุด รับรองสาเนาด้วยตนเอง ทุกหน้า ดังนี้
3.1 สาเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
3.2 สาเนาบัตรประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
3.4 ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. 2549 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร
3.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา และถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3.6 เอกสารอื่นๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4.สถานที่สมัครสอบ

4.1  ท่านใดที่สนใจเข้าสมัครและสอบถามได้ที่โรงเรียนตามวันและเวลาที่กำหนด

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of